Andmekaitsetingimused


/dokumendid/andmekaitsetingimused


Mooste Lasteaed Tammetõru andmekaitsetingimused


Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest Eesti ja Euroopa Liidu õigusnormidest. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti ehk füüsilise isiku kohta, sh nimi, isikukood, kontaktandmed, arvuti IP-aadress jms.

Isikuandmete töötlemise eesmärk
Mooste Lasteaed Tammetõru ülesanne on alushariduse andmine. Kool töötleb isikuandmeid enda põhiülesande ja sellega kaasuvate ülesannete täitmiseks.

Töötleme laste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid järgmistel alustel:

  • avaliku ülesande täitmiseks;

  • juriidilise kohustuse täitmiseks;

  • lepingu täitmiseks;

  • nõusoleku alusel.


Andmete säilitamine ja edastamine

Mooste Lasteaed Tammetõru ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või on antud nõusolek andmete edastamiseks või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-lasteaed jms).

Isikuandmetega dokumente säilitatakse seadusest tuleneva säilitustähtaja või aegumistähtaja möödumiseni, või nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Peale seda dokumendid hävitatakse.


Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, mida Mooste Lasteaed Tammetõru on tema kohta kogunud.
Väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel. Mooste Lasteaed Tammetõru keeldub nõuet täitmast üksnes siis, kui see võib:
  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Andmesubjektil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui selgub, et Mooste Lasteaed Tammetõru valduses olevad andmed ei ole õiged. Kui Mooste Lasteaed Tammetõru ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Kersti Liloson.
Kui andmesubjekt leiab, et Mooste Lasteaed Tammetõru on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.