Õppe- ja kasvatustegevus

Lasteaia tunnuslause
Lasteaed on mängumaa, mängides ma targaks saan.
 
Visioon
Mooste Lasteaed Tammetõru on lasteasutus, kus professionaalse personali juhendamisel sirguvad õnnelikud, tegusad, õpihimulised ja viisakad lapsed.
 
Missioon
Pakkuda lastele kvaliteetset alusharidust seostatuna keskkonnahariduse, pärimuskultuuri ja tervise
edendamisega.

Lasteaia õppe- kasvatusprotsessi eesmärgid ja põhimõtted:

Üldeesmärk:
Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Eesmärgid:
  • Laps saab positiivse õppimise kogemuse ning kogeb rahulolu ja eduelamust.
  • Lapsel kujuneb soov õppida, mida saadab huvi ja uudishimu.
  • Laps omandab esimesed teadmised lihtsamate digiseadmete juhtimisest ja programmeerimisest.
  • Laps on aktiivne suhtleja eakaaslaste ja täiskasvanutega, suudab väljendada omamõtteid, tundeid, arvamusi, teadmisi ja oskab kuulata ning arvestada teiste seisukohtade ja mõtetega.
  • Laps on iseseisev, võimeline tegema valikuid ja ennast usaldama, osaleb tegevuste valimises ja otsuste vastuvõtmise protsessis;
  • Laps tunneb isiklikku vastutust oma tegude eest ja käitub vastutustundlikult, oskab lahendada probleeme ja konflikte ning oskab säilitada enesekontrolli.
  • Laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi, oskusi ja vilumusi ning huvitub erinevatest valdkondadest.
  • Laps tuleb vastavalt oma vanusele ja arengutasemele toime igapäevaste toimingute ja eneseteenindamisega.