Lasteaiamaksu määr ja tasumise kord

/dokumendid/vanema-poolt-kaetava-osa-maar-ja-tasumise-kord-1

PÕLVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Põlva                                                                                                                                                                                     19.12.2019 nr 1-2/25

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes  
vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise  
kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib Põlva valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra suuruse ning selle tasumise korra.

§ 2. Kohatasu suurus
(1) Kohatasu lasteasutuses ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 25 eurot. 
(2) Pere kolmanda ja iga järgmise lasteasutuses käiva lapse eest kohatasu maksma ei pea.

§ 3. Kohatasu tasumine
(1) Kohatasu tasutakse igakuiselt Põlva Vallavalitsuse koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.
(2) Kohatasu tasumise periood on kaksteist kuud aastas.
(3) Kohatasu makstakse kalendrikuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust.  

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine
Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 1-2/12 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.


/allkirjastatud digitaalselt/

Lennart Liba

Vallavolikogu esimees