Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine


/Polva-valla-uldhariduskoolide-koolieelsete-lasteasutuste-ja-huvikoolide-hoolekogude-koosseisude-kinnitamine.pdf

PÕLVA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Põlva 07.10.2020 nr 2-3/502

Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete  
lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude  
koosseisude kinnitamine


Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord" § 11 lõike 2 ja Põlva Vallavalitsuse 26. juuli 2017. a määruse nr 2-2/7 "Huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord" § 7 lõike 2, Põlva Vallavolikogu 15. novembri 2017. a otsuse nr 1-3/54 "Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse" ja Põlva Vallavolikogu 21. juuni 2018. a otsuse nr 1-3/41 "Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse" alusel ning arvestades üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuste direktorite esitatud andmeid, annab Põlva Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

1. Kinnitada Põlva valla üldhariduskooli, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisud 2020/2021. õppeaastaks vastavalt lisadele 1–12.

2. Põlva valla üldhariduskooli, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide direktoritel avalikustada hoolekogu koosseis asutuse kodulehel.


3. Põlva Vallavalitsuse 16. oktoobri 2019. a korralduse nr 2-3/527 "Põlva valla üldharidus koolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine" lisa 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13,14 ja 17 tunnistatakse kehtetuks.  


4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


5. Korralduse peale võib esitada Põlva Vallavalitsus
ele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras./allkirjastatud digitaalselt/                                                                                                                                     /allkirjastatud digitaalselt/
Georg Pelisaar                                                                                                                                                                Kairit Kährik   
 Vallavanem                                                                                                                            Jurist
                                       
vallasekretäri ülesannetes